Regulamin Sklepu

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem sklep.krainagoblinow.pl jest prowadzony jest przez Michał Pasternak prowadzącego działalność pod firmą Kraina Goblinów Michał Pasternak, ul. Cichociemnych 18, 44-122 Gliwice, NIP: 631-226-38-01.

Słowniczek:

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a) sklepie albo sklepie internetowym, rozumie się przez to Michał Pasternak prowadzącego działalność pod firmą Kraina Goblinów Michał Pasternak.

b) konsumencie, rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) zamówieniu, rozumie się przez to zakupione poprzez witrynę internetową sklep.krainagoblinow.pl towary.

d) kliencie, rozumie się osobę nabywającą towary za pośrednictwem witryny sklep.krainagoblinow.pl

e) opłaceniu zamówienia, rozumie się dokonanie zapłaty i zaksięgowanie zapłaty na rachunku bankowym sklepu.

f) siedzibie sklepu, rozumie się przez to Kraina Goblinów, ul. Cichociemnych 18, 44-122 Gliwice.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin obejmuje korzystanie ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem sklep.krainagoblinow.pl

2. Postanowienia niniejszego regulaminu w przedmiocie odstąpienia od umowy nie obejmują podmiotów, które w transakcjach ze sklepem nie występują jako konsumenci.

3. Za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego zawiera się umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Niniejszy regulamin dotyczy tylko umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.

5. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 tejże ustawy.

6. O akceptacji albo braku możliwości realizacji zamówienia klient zostaje powiadomiony poprzez otrzymanie od sklepu wiadomości e-mail.

7. W przypadku klientów nie będących konsumentami sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych z zawartej za pośrednictwem sklepu umowy jest sąd właściwy dla sklepu.

§2

ZAKUP TOWARU

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w momencie złożenia zamówienia.

3. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

4. Stan sprzedawanych kart oznaczony jest następująco:

a) NM (Near Mint) – Karta nie nosi śladów używania. Dopuszczalne są drobne i występujące w niewielkiej liczbie białe ślady na krawędziach. Rysy na karcie są niedopuszczalne.

b) EX (Excellent) – Karta nosi drobne ślady użycia. Uszkodzenia mogą być widoczne, jednak nie mogą być znaczne. Karta w stanie EX zazwyczaj posiada kilka białych śladów na rogach lub na krawędziach. Powierzchnia może mieć kilka drobnych rys widocznych po bliższym przyjrzeniu się.

c) GD (Good) – Karta nosi widoczne ślady użycia na całej powierzchni. Krawędzie i rogi mają wiele białych śladów, na powierzchni zazwyczaj widać rysy. Zużycie spowodowane jest jednak jedynie poprzez normalne używanie karty, a nie przez czynniki zewnętrzne (zalanie, pocięcie itp.)

5. Cena karty odzwierciedla jej stan.

§3

TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

1. Zapłaty za zamówienie należy dokonać w terminie 3 dni od jego złożenia:

a) osobiście w siedzibie sklepu.

b) za pomocą płatności internetowych

2. Brak zapłaty za zamówienie w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem skutkuje anulowaniem zamówienia.

3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego sklepu.

4. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayNow.

§4

WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

1. Do pokrycia kosztów wysyłki zobowiązany jest klient.

2. Klient zobowiązany jest do wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów dostawy towaru:

a) list polecony, przesyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej – 11 PLN,

b) Paczkomat InPost – 14 PLN,

c) odbiór osobisty – 0 PLN.

3. Wysyłka zamówienia w przypadku towarów znajdujących się w magazynie sklepu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.

4. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest:

a) w siedzibie sklepu przy ul. Cichociemnych 18, 44-122 Gliwice,

5. Wysyłka towarów oznaczonych jako „przedsprzedaż” nastąpi nie wcześniej niż z dniem oficjalnego ukazania się produktu na rynku.

§5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy (zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może skorzystać z wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwróci klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia.

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§6

REKLAMACJE

1. Sklep jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Reklamacje należy zgłaszać sklepowi za pośrednictwem adresu e-mail (kontakt@krainagoblinow.pl) lub telefonicznie (888 722 789).

4. Wykonując uprawnienia z tytułu reklamacji (rękojmi) klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji (rękojmi), jest obowiązany na koszt sklepu zwrócić wadliwe zamówienie na adres siedziby sklepu.

6. Składając reklamację klient powinien przedłożyć dowód zakupu towaru oraz opis wady.

§7

DANE OSOBOWE

1. Aby złożyć zamówienie, klient podaje sklepowi następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

2. Administratorem danych osobowych klienta jest sklep.

3. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe klienta przetwarzane są jedynie w celu realizacji płatności oraz realizacji zamówienia

5. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayNow. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić realizację zamówienia.

7. Klient posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych gromadzonych przez sklep, ich sprostowania, usunięcia oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 1 do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

……………………………………………….

(miejscowość, data)

Kraina Goblinów Michał Pasternak

ul. Cichociemnych 18, 44-122 Gliwice

kontakt@krainagoblinow.pl

………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

……………………………………………………..

(adres)

Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem była sprzedaż następujących rzeczy:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

(zakupione przedmioty)

Zamówienie otrzymałem dnia …………………………….. (data otrzymania zamówienia)

……………………………………

(podpis)